Добиј бесплатна Бројаница

Back to homepage
Leave this field blank
Вашите лични податоци кои доброволно ни ги давате во овој формулар ќе бидат користени исклучиво за праќање информации преку пошта или Е-пошта за да бидете информирани за активностите на радиото. Вашите лични податоци ќе ги чуваме согласно одредбите и позитивните законски прописи поврзани со заштитата на личните податоци и нема во никој случај да бидат достапни на трети правни или физички лица без ваша дозвола. Во секој момент можете да побарате измена или дополнување на неточните или непотполните податоци, како и откажување на пријавата и бришење на податоците.